Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Administratíva cestovného ruchu ACK
Administratívne cvičenia ADC
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk 1 AJ1
Anglický jazyk 2 ANJ2
Aplikovaná ekonómia APE
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná informatika - seminár SAI
Aplikovaná psychológia APS
Automatizácia v doprave AVD
Bankové činnosti
Bankovníctvo BAK
Cestovný ruch a doprava CRD
Colná deklarácia COD
Colná náuka CON
Cvičenia služieb cestovného ruchu SCRc
Cvičenia z bankovníctva CB2
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia z oznamovacej a zabezpečovacej tech. OZTc
Cvičenia z prepravy PREc
Cvičenia z účtovníctva UCTc
Cvičná firma - praktikum CFP
Dejepis DEJ
Dejiny kultúry a umenia DKU
Doprava DOP
Dopravná a prepravná prevádzka DPP
Dopravná geografia DOG
Dopravná prevádzka DOP
Dopravná sústava DPS
Dopravná výchova DV
Ekológia EKL
Ekológia a biológia EKB
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomické cvičenia v cvičnej firme ECF
Ekonomika EKN
Ekonomika a organizácia EOR
Ekonomika a podnikanie EKP
Ekonomika a riadenie EKR
Ekonomika a účtovníctvo EKU
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Geografia cestovného ruchu GCR
Hospodárska a dopravná geografia HDG
Hospodárska geografia HOG
Informatika INF
Kancelárska technika KTA
Kongresové služby KGS
Konverzácia v cudzom jazyku KCJ
Logistika v doprave DLG
Logistika v doprave LOD
Manažment MAN
Manažment a marketing v cestovnom ruchu MMC
Manažment osobných financií MOF
Manažment podnikov cestovného ruchu MPC
Manažment v doprave MAD
Marketing MKT
Marketing a manažment MAM
Matematika MAT
Medzinárodný marketing MEM
Mechanizačné zariadenia MEZ
Náboženská výchova NAV
Nákladná preprava NKP
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk 1 NJ1
Nemecký jazyk 2 NEJ2
Občan a verejná správa OVS
Občianska náuka OBN
Obchod a preprava v cestnej doprave OPC
Obchod a preprava v leteckej doprave OPL
Obchod a preprava v železničnej doprave OZD
Obchod a preprava vo vodnej doprave ONV
Obchodná komunikácia OKO
Obchodno-prepravná činnosť leteckej dopravy OPČLV
Obchodno-prepravná činnosť vodnej dopravy OPČVD
Obchodno prepravná činnosť v cestnej a mestskej doprave OPČcmd
Obchodno prepravná činnosť v železničnej doprave OPČŽD
Odborná prax OPR
Odborný výcvik ODV
Odpadové hospodárstvo OH
Ochrana človeka a prírody OČP
Onkologická výchova ONV
Osobná preprava OSP
Oznamovacia a zabezpečovacia technika OZT
Podnikanie v cestovnom ruchu PCR
Podniková ekonomika POE
Pohybová príprava POP
Poštová prevádzka POP
Práca s počítačom PP
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Praktické cvičemia z techniky administratívy TEApc
Praktické cvičenia cestovného ruchu PCCr
Praktické cvičenia z aplikovanej informatiky APIpc
Praktické cvičenia z účtovníctva UCTpc
Praktické cvičenia zo strojopisu a hospodárskej korešpondencie SHKpc
Právna náuka PN
Prax PX
Prepravná prevádzka PRP
Prevádzka a preprava v doprave PPD
Prvá pomoc PPC
Psychológia PS
Psychológia práce PSP
Psychológia trhu PST
Ruský jazyk RUJ
Ruský jazyk 2 RUJ2
Seminár z informatiky SINF
Seminár z matematiky SM
Seminár z účtovníctva
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Služby a cestovný ruch SCR
Spoločenská komunikácia SPK
Správanie SPR
Sprievodcovská činnosť
Strojopis a hospodárska korešpondencia SHK
Športové hry ŠH
Technika administratívy TEA
Technika administratívy v železničnej doprave TAŽ
Technika prevádzky TP
Technológia služieb cestovného ruchu TSCr
Telekomunikačná a zabezpečovacia technika TZT
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Účtovníctvo UCT
Účtovníctvo I. U I.
Účtovníctvo II. U II.
Úvod do makroekonómie ÚDM
Úvod do sveta práce ÚDSP
Vidiecky cestovný ruch VCR
Výpočtová technika VT
Výpočtová technika v doprave VTD
Výpočtová technika v preprave VTP
Základy ekológie ZEK
Základy podnikateľského myselnia tvorba proj. ZPM
Základy účtovníctva
Základy železničnej prevádzky ZŽP
Zasielateľstvo ZS
Železničná doprava ŽED
Železničná preprava ŽEP
Železničná prevádzka ŽPV

© aScAgenda 2015.0.877 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.07.2014

Novinky

Kontakt

  • Dopravná akadémia, Školská 66, 912 50 Trenčín
    Školská 66, 912 50 Trenčín
  • +421 032 2855 203

Fotogaléria