Navigácia

Navigácia

  Zoznam predmetov

  WWWNázovSkratka
  Administratíva a korešpondencia ADK
  Administratíva cestovného ruchu ACK
  Administratívne cvičenia ADC
  Anglický jazyk ANJ
  Anglický jazyk 1 AJ1
  Anglický jazyk 2 ANJ2
  Aplikovaná ekonómia APE
  Aplikovaná informatika API
  Aplikovaná informatika - seminár SAI
  Aplikovaná psychológia APS
  Automatizácia v doprave AVD
  Bankové činnosti
  Bankovníctvo BAK
  Cestovný ruch a doprava CRD
  Colná deklarácia COD
  Colná náuka CON
  Cvičenia služieb cestovného ruchu SCRc
  Cvičenia z bankovníctva CB2
  Cvičenia z matematiky CVM
  Cvičenia z oznamovacej a zabezpečovacej tech. OZTc
  Cvičenia z prepravy PREc
  Cvičenia z účtovníctva UCTc
  Cvičná firma - praktikum CFP
  Dejepis DEJ
  Dejiny kultúry a umenia DKU
  Doprava DOP
  Dopravná a prepravná prevádzka DPP
  Dopravná geografia DOG
  Dopravná prevádzka DOP
  Dopravná sústava DPS
  Dopravná výchova DV
  Ekológia EKL
  Ekológia a biológia EKB
  Ekonomické cvičenia EKC
  Ekonomické cvičenia v cvičnej firme ECF
  Ekonomika EKN
  Ekonomika a organizácia EOR
  Ekonomika a podnikanie EKP
  Ekonomika a riadenie EKR
  Ekonomika a účtovníctvo EKU
  Etická výchova ETV
  Fyzika FYZ
  Geografia GEG
  Geografia cestovného ruchu GCR
  Hospodárska a dopravná geografia HDG
  Hospodárska geografia HOG
  Informatika INF
  Kancelárska technika KTA
  Kongresové služby KGS
  Konverzácia v cudzom jazyku KCJ
  Logistika v doprave DLG
  Logistika v doprave LOD
  Manažment MAN
  Manažment a marketing v cestovnom ruchu MMC
  Manažment osobných financií MOF
  Manažment podnikov cestovného ruchu MPC
  Manažment v doprave MAD
  Marketing MKT
  Marketing a manažment MAM
  Matematika MAT
  Medzinárodný marketing MEM
  Mechanizačné zariadenia MEZ
  Náboženská výchova NAV
  Nákladná preprava NKP
  Náuka o spoločnosti NAS
  Nemecký jazyk NEJ
  Nemecký jazyk 1 NJ1
  Nemecký jazyk 2 NEJ2
  Občan a verejná správa OVS
  Občianska náuka OBN
  Obchod a preprava v cestnej doprave OPC
  Obchod a preprava v leteckej doprave OPL
  Obchod a preprava v železničnej doprave OZD
  Obchod a preprava vo vodnej doprave ONV
  Obchodná komunikácia OKO
  Obchodno-prepravná činnosť leteckej dopravy OPČLV
  Obchodno-prepravná činnosť vodnej dopravy OPČVD
  Obchodno prepravná činnosť v cestnej a mestskej doprave OPČcmd
  Obchodno prepravná činnosť v železničnej doprave OPČŽD
  Odborná prax OPR
  Odborný výcvik ODV
  Odpadové hospodárstvo OH
  Ochrana človeka a prírody OČP
  Onkologická výchova ONV
  Osobná preprava OSP
  Oznamovacia a zabezpečovacia technika OZT
  Podnikanie v cestovnom ruchu PCR
  Podniková ekonomika POE
  Pohybová príprava POP
  Poštová prevádzka POP
  Práca s počítačom PP
  Praktická časť odbornej zložky PČOZ
  Praktické cvičemia z techniky administratívy TEApc
  Praktické cvičenia cestovného ruchu PCCr
  Praktické cvičenia z aplikovanej informatiky APIpc
  Praktické cvičenia z účtovníctva UCTpc
  Praktické cvičenia zo strojopisu a hospodárskej korešpondencie SHKpc
  Právna náuka PN
  Prax PX
  Prepravná prevádzka PRP
  Prevádzka a preprava v doprave PPD
  Prvá pomoc PPC
  Psychológia PS
  Psychológia práce PSP
  Psychológia trhu PST
  Ruský jazyk RUJ
  Ruský jazyk 2 RUJ2
  Seminár z informatiky SINF
  Seminár z matematiky SM
  Seminár z účtovníctva
  Slovenský jazyk a literatúra SJL
  Služby a cestovný ruch SCR
  Spoločenská komunikácia SPK
  Správanie SPR
  Sprievodcovská činnosť
  Strojopis a hospodárska korešpondencia SHK
  Športové hry ŠH
  Technika administratívy TEA
  Technika administratívy v železničnej doprave TAŽ
  Technika prevádzky TP
  Technológia služieb cestovného ruchu TSCr
  Telekomunikačná a zabezpečovacia technika TZT
  Telesná a športová výchova TSV
  Telesná výchova TEV
  Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
  Účtovníctvo UCT
  Účtovníctvo I. U I.
  Účtovníctvo II. U II.
  Úvod do makroekonómie ÚDM
  Úvod do sveta práce ÚDSP
  Vidiecky cestovný ruch VCR
  Výpočtová technika VT
  Výpočtová technika v doprave VTD
  Výpočtová technika v preprave VTP
  Základy ekológie ZEK
  Základy podnikateľského myselnia tvorba proj. ZPM
  Základy účtovníctva
  Základy železničnej prevádzky ZŽP
  Zasielateľstvo ZS
  Železničná doprava ŽED
  Železničná preprava ŽEP
  Železničná prevádzka ŽPV

  © aScAgenda 2015.0.885 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2014

  Novinky

  Kontakt

  • Dopravná akadémia, Školská 66, 912 50 Trenčín
   Školská 66, 912 50 Trenčín
  • +421 032 2855 203

  Fotogaléria