Navigácia

Navigácia

  Zoznam predmetov

  WWWNázovSkratka
  Administratíva a korešpondencia ADK
  Administratíva cestovného ruchu ACK
  Administratívne cvičenia ADC
  Anglický jazyk ANJ
  Anglický jazyk 1 AJ1
  Anglický jazyk 2 ANJ2
  Aplikovaná ekonómia APE
  Aplikovaná informatika API
  Aplikovaná informatika - seminár SAI
  Aplikovaná psychológia APS
  Automatizácia v doprave AVD
  Bankové činnosti
  Bankovníctvo BAK
  Cestovný ruch a doprava CRD
  Colná deklarácia COD
  Colná náuka CON
  Cvičenia služieb cestovného ruchu SCRc
  Cvičenia z bankovníctva CB2
  Cvičenia z matematiky CVM
  Cvičenia z oznamovacej a zabezpečovacej tech. OZTc
  Cvičenia z prepravy PREc
  Cvičenia z účtovníctva UCTc
  Cvičná firma - praktikum CFP
  Dejepis DEJ
  Dejiny kultúry a umenia DKU
  Doprava DOP
  Dopravná a prepravná prevádzka DPP
  Dopravná geografia DOG
  Dopravná prevádzka DOP
  Dopravná sústava DPS
  Dopravná výchova DV
  Ekológia EKL
  Ekológia a biológia EKB
  Ekonomické cvičenia EKC
  Ekonomické cvičenia v cvičnej firme ECF
  Ekonomika EKN
  Ekonomika a organizácia EOR
  Ekonomika a podnikanie EKP
  Ekonomika a riadenie EKR
  Ekonomika a účtovníctvo EKU
  Etická výchova ETV
  Fyzika FYZ
  Geografia GEG
  Geografia cestovného ruchu GCR
  Hospodárska a dopravná geografia HDG
  Hospodárska geografia HOG
  Informatika INF
  Kancelárska technika KTA
  Kongresové služby KGS
  Konverzácia v cudzom jazyku KCJ
  Logistika v doprave DLG
  Logistika v doprave LOD
  Manažment MAN
  Manažment a marketing v cestovnom ruchu MMC
  Manažment osobných financií MOF
  Manažment podnikov cestovného ruchu MPCr
  Manažment v doprave MAD
  Marketing MKT
  Marketing a manažment MAM
  Matematika MAT
  Medzinárodný marketing MEM
  Mechanizačné zariadenia MEZ
  Náboženská výchova NAV
  Nákladná preprava NKP
  Náuka o spoločnosti NAS
  Nemecký jazyk NEJ
  Nemecký jazyk 1 NJ1
  Nemecký jazyk 2 NEJ2
  Občan a verejná správa OVS
  Občianska náuka OBN
  Obchod a preprava v cestnej doprave OPC
  Obchod a preprava v leteckej doprave OPL
  Obchod a preprava v železničnej doprave OZD
  Obchod a preprava vo vodnej doprave ONV
  Obchodná komunikácia OKO
  Obchodno-prepravná činnosť leteckej dopravy OPČLV
  Obchodno-prepravná činnosť vodnej dopravy OPČVD
  Obchodno prepravná činnosť v cestnej a mestskej doprave OPČcmd
  Obchodno prepravná činnosť v železničnej doprave OPČŽD
  Odborná prax OPR
  Odborný výcvik OVY
  Odpadové hospodárstvo OH
  Ochrana človeka a prírody OČP
  Onkologická výchova ONV
  Osobná preprava OSP
  Oznamovacia a zabezpečovacia technika OZT
  Podnikanie v cestovnom ruchu PCR
  Podniková ekonomika POE
  Pohybová príprava POP
  Poštová prevádzka POP
  Práca s počítačom PP
  Praktická časť odbornej zložky PČOZ
  Praktické cvičenia cestovného ruchu PCCr
  Praktické cvičenia z aplikovanej informatiky APIpc
  Praktické cvičenia z techniky administratívy TEApc
  Praktické cvičenia z účtovníctva UCTpc
  Praktické cvičenia zo strojopisu a hospodárskej korešpondencie SHKpc
  Právna náuka PN
  Prax PX
  Prepravná prevádzka PRP
  Prevádzka a preprava v doprave PPD
  Prvá pomoc PPC
  Psychológia PS
  Psychológia práce PSP
  Psychológia trhu PST
  Ruský jazyk RUJ
  Ruský jazyk 2 RUJ2
  Seminár z informatiky SINF
  Seminár z matematiky SM
  Seminár z účtovníctva
  Slovenský jazyk a literatúra SJL
  Služby a cestovný ruch SCR
  Spoločenská komunikácia SPK
  Správanie SPR
  Sprievodcovská činnosť
  Strojopis a hospodárska korešpondencia SHK
  Športové hry ŠH
  Technika administratívy TEA
  Technika administratívy v železničnej doprave TAŽ
  Technika prevádzky TP
  Technológia služieb cestovného ruchu TSCr
  Telekomunikačná a zabezpečovacia technika TZT
  Telesná a športová výchova TSV
  Telesná výchova TEV
  Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
  Účtovníctvo UCT
  Účtovníctvo I. U I.
  Účtovníctvo II. U II.
  Úvod do makroekonómie ÚDM
  Úvod do sveta práce ÚDSP
  Vidiecky cestovný ruch VCR
  Výpočtová technika VT
  Výpočtová technika v doprave VTD
  Výpočtová technika v preprave VTP
  Základy ekológie ZEK
  Základy finančnej gramotnosti ZFG
  Základy podnikateľského myselnia tvorba proj. ZPM
  Základy účtovníctva
  Základy železničnej prevádzky ZŽP
  Zasielateľstvo ZS
  Železničná doprava ŽED
  Železničná preprava ŽEP
  Železničná prevádzka ŽPV

  © aScAgenda 2016.0.974 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.04.2016

  Novinky

  Kontakt

  • Dopravná akadémia, Školská 66, 912 50 Trenčín
   Školská 66, 912 50 Trenčín
  • +421 032 2855 203

  Fotogaléria